Domov » Súčasnosť dobrovoľného hasičského zboru Lednické Rovne

Súčasnosť dobrovoľného hasičského zboru Lednické Rovne

Dobrovoľný hasičský zbor má v súčasnosti 54 členov, veliteľom je Jozef Rendek a predsedom Milan Hudák. Zbor má 15 aktívnych členov, zapájajúcich sa do činnosti zboru. Základom našej činnosti je predovšetkým prevencia a zásahová činnosť. Veľký dôraz kladieme na výchovu občanov k požiarnej ochrane. V reláciách v obecnom rozhlase upozorňujeme občanov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, na dodržiavanie požiarnobezpečnostných predpisov. Naši členovia sa snažia 1 krát do roka vykonať protipožiarne preventívne prehliadky zamerané hlavne na objekty kde sa ako vykurovacie médium používa tuhé palivo.

V súčasnom období zažívame jednu z najdôležitejších zmien v organizácií dobrovoľných hasičských zborov. Je ním koncepcia celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.

Základným princípom, ktorý koncepcia prináša, je jeho otvorenosť a sústredenie sa na oveľa výraznejšiu podporu a využitie potenciálu dobrovoľníctva pri likvidácií následkov požiarov a iných mimoriadnych udalostí alebo živelných pohrôm.

Splnením stanovených kritérií a zaradením dobrovoľných hasičských zborov do systému plošného pokrytia sa bude môcť automaticky čerpať finančná podpora na udržateľnosť a zabezpečenie akcieschopnosti dobrovoľného hasičského zboru.

Po splnení jednotlivých kritérií budú hasičské zbory zaradené do jednotlivých kategórií A1, A, B a C.

Na základe zváženia materiálno technické vybavenia nášho zboru a možností a schopnosti uskutočniť výjazd v stanovených časových intervaloch je  náš zbor zaradení do kategórie B pre rok 2014.